Public Notice Portal - Brought to you by Britain's Local News Media
Traffic & Roads

Gorchymyn Sir Benfro (Llwybr Troed Cyd-Ddefnyddio Cyhoeddus Sp42/P1/3 Neuadd Coppet I Bont Wiseman) (Gwahardd Traffig Cerbydol A Thraffig Nad Yw'n Gerbydol Dros Dro) 2024

SA69 9EYPublished 19/01/24Expired
Tenby Observer series • 

What is happening?

Gorchymyn Sir Benfro (Llwybr Troed  Cyd-Ddefnyddio Cyhoeddus Sp42/P1/3 Neuadd  Coppet I Bont Wiseman)  (Gwahardd Traffig Cerbydol A Thraffig Nad Yw'n Gerbydol Dros Dro) 2024 
Rhoddir Hysbysiad trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro wedi gwneud gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991. 
Mae'r Gorchymyn yn angenrheidiol i sicrhau diogelwch y cyhoedd rhag wyneb y clogwyn sy'n erydu ac mae'n dilyn dau hysbysiad cyhoeddus a gyhoeddwyd yn flaenorol o dan yr un Ddeddf hon yn cynghori yngl?n â'r cyfyngiad hwn.  Effaith y Gorchymyn fydd gwahardd dros dro bob traffig cerbydol a thraffig nad yw'n gerbydol ac eithrio cerbydau eithriedig rhag mynd ar hyd y Llwybr Troed Cyd-ddefnyddio Cyhoeddus SP42/P1/3 Neuadd Coppet i Bont Wiseman - o Drwyn Neuadd Coppet , i'r gogledd-ddwyrain i'w chyffordd â ffordd fynediad sy'n arwain tuag at Gastell Hean.  Y bwriad yw y bydd y cyfyngiadau, y bydd arwyddion priodol ar eu cyfer yn unol â hynny, yn dod i rym ddydd Llun, 5 Chwefror ac yn parhau mewn grym am tua chwe mis.  Bydd y Gorchymyn yn parhau i fod yn ddilys am uchafswm o chwe mis fel cynllun wrth gefn pe bai angen aildrefnu'r gwaith neu os bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl.    Dyddiedig y 17ed diwrnod hwn o Ionawr 2024.    Darren Thomas  Pennaeth Seilwaith a'r Amgylchedd  Cyngor Sir Penfro  Neuadd y Sir  Hwlffordd

Need to publish a public notice?

If you need to publish a public notice, please contact Tenby Observer series directly at:

carolyn.cox@tenby-today.co.uk

01834 843262

About Us

The Public Notice Portal is owned and operated by the News Media Association, the voice of UK national, regional, and local newspapers in all their print and digital forms. NMA members include nearly 900 local and regional news titles which reach 40 million people across the length and breadth of the country each month.

Public Notice PortalNews Media Association