Public Notice Portal - Brought to you by Britain's Local News Media
Traffic & Roads

MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL TEMPORARY TRAFFIC REGULATION NOTICE

NP15 1QJPublished 10/01/24
Monmouthshire Beacon • 

What is happening?

Cyngor Sir Fynwy Monmouthshire County Council  Adran 14(1)(B) - Deddf Rheoli Traffig Ffyrdd 1984Llwybrau 57(Rhan), Gwehelog Fawr, 173(Rhan), Llanofer, 80(Rhan), Llangybi, 104 (Rhan),Llangybi, 73(Rhan), Llanarth A 52(Rhan), Llanbadog  Gorchymyn Rheoli Traffig Dros Dro 2024
Rhoddir Hysbysiad Drwy Hyn Fod Cyngor Sir Fynwy wedi gwneud Gorchymyn o dan A14(1)(b) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Gwnaed y Gorchymyn oherwydd y tebygolrwydd o berygl i’r cyhoedd.  Effaith y Gorchymyn oedd ymestyn y cyfnod cau a wnaed drwy’r Hysbysiad brys ar 18fed Rhagfyr 2023 a chau dros dro y llwybrau troed a restrir yn nheitl yr Hysbysiad hwn ac fel y nodir ar gynlluniau’r Gorchymyn.  Daeth y Gorchymyn i rym ar 08/01/2024 a bydd yn parhau mewn grym am hyd at chwe mis ac efallai y bydd angen ei ymestyn y tu hwnt i’r cyfnod hwn drwy wneud cais i Weinidogion Cymru.  Yn rhinwedd Adran 16(1) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 bydd person sy'n torri cyfyngiad neu waharddiad a osodwyd  o dan Adran 14 o'r Ddeddf yn euog o drosedd. Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag Adran Hawliau Tramwy  Cyngor Sir Fynwy ar 01633644850 neu e-bostiwch Countryside@Monmouthshire.gov.uk Dyddiad: 10/01/2024 James Williams, Prif Swyddog -Y Gyfraith a Llywodraethiant  
Section 14(1)(B) - Road Traffic Regulation Act 1984 Footpaths 57(Part), Gwehelog Fawr, 173(Part), Llanover, 80(Part), Llangybi, 104 (Part), Llangybi, 73(Part), Llanarth And 52(Part), Llanbadoc  Temporary Traffic Regulation Order 2024 
Notice Is Hereby Given That Monmouthshire County Council has made an Order under S14 (1) (b) of the Road Traffic Regulation Act 1984. The order was made due the likelihood of danger to the public.  The effect of the Order was to extend the closures made by emergency notice on 18th December 2023 and temporarily close the footpaths listed in the title of this notice and as indicated on the order plans.  The Order came into force on the 08/01/2024 and will remain in force for up to six months and may need to be extended beyond this period by application to the Welsh Ministers.  By virtue of Section 16(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 a person who contravenes a restriction or prohibition imposed under Section 14 of the Act shall be guilty of an offence.  For further information please contact Monmouthshire County Council’s Rights of Way Section on 01633644850 or email Countryside@Monmouthshire.gov.uk  Dated: 10/01/2024  James Williams, Chief Officer  - Law & Governance 

Need to publish a public notice?

If you need to publish a public notice, please contact Monmouthshire Beacon directly at:

andrew.hart@abergavennychronicle.com

01873 852187

About Us

The Public Notice Portal is owned and operated by the News Media Association, the voice of UK national, regional, and local newspapers in all their print and digital forms. NMA members include nearly 900 local and regional news titles which reach 40 million people across the length and breadth of the country each month.

Public Notice PortalNews Media Association