Public Notice Portal - Brought to you by Britain's Local News Media
Traffic & Roads

MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL TEMPORARY TRAFFIC REGULATION NOTICE

NP25 4RLPublished 27/12/23
Monmouthshire Beacon • 

What is happening?

Cyngor Sir Fynwy Hysbysiad Rheoleiddio Traffig Dros Dro Adran 14 - Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984 Cyngor Sir Fynwy (Heolydd Amrywiol Yn Ward Llanfihangeltroddi, Sir Fynwy) Hysbysiad Rheoleiddio Traffig Dros Dro 2023
Hysbysir Drwy Hyn Bod Cyngor Sir Fynwy, Neuadd ySir, y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA ("y Cyngor") yn bwriadu gwneud Gorchymyn yn unol â'r pwerau a roddwyd gan Adran14(1)(a) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984: 
1.  Daeth y Gorchymyn i rym ar 3ydd Ionawr 2024 a bydd ynparhau i fod mewn grym am gyfnod nad yw'n hwy na 18 mis neu nes bod y gwaith y cynigir ei wneud wedi'i gwblhau, paun bynnag yw'r cynharaf. Rhagwelwyd i’r gwaith cael ei gwblhau rhwng 3ydd Ionawr 2024 a’r 18fed Awst 2024. Gweler isod am fwy o fanylion am bob ffordd sydd i’w chau dros dro. 
2.  Roedd angen y Gorchymyn er mwyn caniatáu D.r Cymru i wneud gwaith mewn modd diogel yn y lleoliad. Cedwirmynediad rhesymol ar gyfer eiddo sydd ar hyd y ffyrdd a effeithir arnynt tra y bydd yr heol/heolydd ar gau. 
3.  Effaith y Gorchymyn oedd cau dros dro rhannau o Heolydd Amrywiol yn Ward Llanfihangel Troddi, ac mae mwy o fanylioni’w gweld isod: 
4.  Roedd yna lwybr dargyfeirio ar gyfer pob heol sydd i’w chau ac mae’r manylion i’w gweld ym mhwynt 3. 
5.  Gellir enwi'r Gorchymyn hwn fel Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Dros Dro Heolydd Amrywiol yn Ward Llanfihangel Troddi, Sir Fynwy 2023. 
6.  Yn sgil Adran 16(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984 bydd person sy'n torri cyfyngiad neu waharddiad a osodir dan Adran 14 y Ddeddf yn euog o drosedd. 
Lleoliad yr Heol Sydd I’wChau  Dyddiadau PanFydd Yr Heol Ar Gau Sylwer y galldyddiadau newid yn yn dibynnu ar gynnydd y gwaith.  LlwybrDargyfeirio .Bydd llwybr dargyfeirioyn ei le fel a ganlyn:   RHeol Chapel Farm,Llanfihangel Troddi Ffordd i'w chau o'r gyffordd gyda Heol RedWern i'r gyffordd gyda  B4293 Heol Trefynwy i  gyfeiriad y gorllewin.  03/01/2024 –28/01/2024  B4293 Heol                     Trefynwy, Heol                                                         Red Wern ac i’r gwrthwyneb   Heol Craig-Y-Dorth, Llanfihangel Troddi – Cam 1 Ffordd i'w chau o'r gyffordd gyda’r  B4293 Heol Trefynwy am ~450m mewn cyfeiriadgorllewinol  29/01/2024 –18/02/2024  B4293 Heol                     Trefynwy, Heoll Llanfihangel                                                      Troddi, Heol y Comin ac i’r gwrthwyneb.   Heol Garrow,  Llanfihangel Troddi Ffordd i'w chau o'r gyffordd gyda Heol Craig-Y-Dorth i'r gyffordd gyda Heol yPentrefl  18/03/2024 –26/05/2024                 Heol Craig-Y- Dorth, B4293 Heol Trefynwy, Heol Llanfihangel                                                     Troddi, Heol    Heol y Comin,Llanfihangel Troddi – Cam 1 Ffordd i'w chau o'r gyffordd â Heol y Pentref am ~0.70km i gyfeiriad y gogledd 27/05/2024 –14/07/2024  Heol y Comin, Heol Llanfihangel,                                                      Troddi, B4293                                                          Heol Trefynwy Heol Craig-y-Dorth, Heol Garrow ac i’r gwrthwyneb.   Heol Comin, Llanfihangel Troddi – Cam 2 Ffordd i'w chau ~130m o'r gyffordd â HeolLlanfihangel Troddi am ~240m i gyfeiriaddeheuol. 15/07/2024 –18/08/2024  Heol y Comin Heol Llanfihangel,                                               Troddi, B4293                                                         Heol Trefynwy Heol Craig-y.Dorth, Heol Garrow ac i’r gwrthwyneb   Ffordd Perth-Hir, , Cwmcarfan Ffordd i'w chau,~0.95km o'i chyffordd â   Ffordd R76 o Heol Llanfihangel Troddi i  ~405m i gyfeiriad de-ddwyreiniol. 15/06/2024 –18/08/2024  R76 (Ffordd oHeol Llanfihangel                                              Troddi i Heol Penrhos), Heol Penrhos), Heol                                                   Troddi, B4293                                                                    Heol Trefynwy,  R76 (Heol Penrhos i Dryleg) ac ac i’r gwrthwyneb.   Heol ‘Hill-Side’ , Cwmcarfan Ffordd i'w chau tua'r deo'r gyffordd â Ffordd  Perth-Hir am ~320m. 15/06/2024 –18/08/2024  R76 (Ffordd o Heol Llanfihangel                                                    Troddi i Heol Penrhos), Heol Heol Craig-y.Dorth, Heol Garrow ac i’r gwrthwyneb   Dyddiad: 20fed Rhagfyr 2023 Mark Hand Pennaeth Creu Lleoedd, Adfywio, Priffyrdd a Llifogydd  Cyngor Sir Fynwy Blwch SP 106 Cil-y-coed Sir Fynwy NP26 9AN 
Monmouthshire County Council Temporary Traffic Regulation Notice Section 14 - Road Traffic Regulation Act 1984 Monmouthshire County Council (Various Roads In The Mitchel Troy Ward, Monmouthshire) Temporary Traffic Regulation Notice 2023
Notice Is Hereby Given That Monmouthshire County Council of County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA (“theCouncil”) Has made an order pursuant to the powers conferredby Section 14(1)(a) of the Road Traffic Regulation Act 1984 
1.  The Order came into operation on the 3rd January 2024 andwill continue to be in force for a period not exceeding 18 monthsor until the works which it is proposed to carry out have beencompleted, whichever is the earlier. It is anticipated that the workswill be completed between 3rd January 2024 and 18th August2024. Please see below for more details on each temporary roadclosure. 
2.  The order was necessary for Dwr Cymru Welsh Water works to take place in a safe manner at the location. Reasonable accesswill be maintained for properties fronting the affected lengths of road during the period of the closure. 
3.  The effect of the order was to temporarily close a section of Various Roads in the Mitchel Troy Ward, more details can befound below –.  Location of Closure  Dates of Closure Please note datesmay be subject tochange dependanton work progress.  Diversion Route – A signeddiversionaryroute will be in place for eachof the phases as follows:   Chapel Farm Road,  03/01/2024 –  B4293 Monmouth   Mitchel Troy   28/01/2024  Road, Red   Road to be closed from its junction with RedWern Road to its junction with B4293Monmouth Road in a westerly direction.        Wern Road and, Vice Versa   Craig-Y-Dorth Road, Mitchel Troy – Phase 1Road to be closed fromits junction with B4293Monmouth Road for ~450m in a westerlydirection.  29/01/2024 –18/02/2024  B4293 Monmouth Road, Mitchel Troy Road, Common Road and Vice Versa.     Craig-Y-Dorth Road, Mitchel Troy – Phase 2 Road to be closed ~490m from its junctionRoad to be closed from with B4293 Monmouth Road for ~0.60km in a north-westerlydirection  19/02/2024 –17/03/2024  B4293 Monmouth Road, Mitchel Troy Road, Common Road                                    and Vice Versa.   Garrow Road, MitchelTroy Road to be closed from junction with Craig-Y-Dorth Road to its its junction with Village Road  18/03/2024 –26/05/2024 Craig-Y-Dorth Road, B4293 Monmouth Road Mitchel Troy Road, Common Road and Vice versa   Common Road,Mitchel Troy – Phase 1Road to be closedfrom its junction withVillage Road for  0.70km in a northerly direction 27/05/2024 –14/07/2024  Common Road, Mitchel Troy  Road, B4293 Monmouth Road Craig-Y-Dorth Road, Garrow Road and Vice Versa   Common Road, Mitchel Troy – Phase 2Road to be closed~130m from its junctionwith Mitchel Troy Road  Village Road for  for ~240m in a southerly direction  27/05/2024 –14/07/2024  Common Road, Mitchel Troy  Road, B4293 Monmouth Road Craig-Y-Dorth Road, Garrow Road and Vice Versa    Perth-Hir Road,Cwmcarvan Road to be closed~130m from its junctionwith Mitchel Troy Road for ~240m in a southerly direction 15/06/2024 –18/08/2024  R76 (Road from,  Mitchel Troy  Road to Penrhos Road), Mitchel Troy Road,  B4293 Monmouth Road R76 (Penrhos Road to Trellech) and  Vice Versa   Cwmcarvan Hill-Side Road, Cwmcarvan Road to be closed south from its junction with Perth-Hir Road for ~320m. 15/06/2024 –18/08/2024  R76 (Road from, Mitchel Troy  Road to Penrhos Road), Mitchel B4293 Monmouth (Penrhos Road to Trellech) and Vice Versa  
1.  A signed diversionary route was in place for each of the closures, please see point 3 for details. 
2.  This order may be cited as the Various Roads in the Mitchel Troy Ward, Monmouthshire Temporary Traffic Regulation Order 2023 
3.  By virtue of Section 16(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 a person who contravenes a restriction or prohibitionimposed under Section 14 of the Act shall be guilty of an offence. 
.Dated: 20th December 2023 Mark Hand Head of Placemaking, Regeneration, Highways and FloodingMonmouthshire County Council PO Box 106Caldicot Monmouthshire NP26 9AN 

Need to publish a public notice?

If you need to publish a public notice, please contact Monmouthshire Beacon directly at:

andrew.hart@abergavennychronicle.com

01873 852187

About Us

The Public Notice Portal is owned and operated by the News Media Association, the voice of UK national, regional, and local newspapers in all their print and digital forms. NMA members include nearly 900 local and regional news titles which reach 40 million people across the length and breadth of the country each month.

Public Notice PortalNews Media Association