Public Notice Portal - Brought to you by Britain's Local News Media
Traffic & Roads

MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL TEMPORARY TRAFFIC REGULATION NOTICE

NP16 6BEPublished 22/12/23
Monmouthshire Beacon • 

What is happening?

Hysbysiad Notice  Deddf Rheoli Traffig Ffyrdd 1984 – Adran 16A Fel Y'i Diwygiwyd Gan Ddeddf Rheoli Traffig Ffyrdd (Digwyddiadau Arbennig) 1994 Cynghor Sir Fynwy (A466, Cas-Gwent, Sir Fynwy)(Digwyddiadau Arbennig – Digwyddiadau Cwrs Rasio Cas-Gwent 2023/2024) Gorchymyn Rheoli Traffig 2023 Hysbysir drwy hyn, oherwydd bod digwyddiad arbennig yncael ei gynnal, fod Cyngor Sir Fynwy yn bwriadu gwneud y Gorchymyn Dros Dro uchod, at ddiben cynnal digwyddiadarbennig (ar gyfer Sawl Digwyddiad ar Gae Rasio Ceffylau Cas.gwent fel sydd wedi eu rhestru isod). Effaith y Gorchymyn ywgosod y cyfyngiadau dros dro a ganlyn:. (i)  Gwahardd pob cerbyd rhag mynd i mewn neu fynd ar hyd ydarnau o ffyrdd a nodir yn atodlen 1 o’r Hysbysiad hwn aceithrio cerbydau o'r fath sydd yn ymwneud â Digwyddiad arGae Rasio Cas-gwent. Bydd cyfyngiad o'r fath hefyd ynberthnasol i farchogion ac i arwain neu yrru ceffylau neuunrhyw anifeiliaid eraill.  (ii)  Dim mynediad i’r ffordd a nodir yng nghynllun 1 ac eithrio’r cerbydau sy’n gysylltiedig â Chae Rasio Cas-gwent ynghydâ’r gwasanaethau brys, yr heddlu, y frigâd dân, dibenionambiwlans, ac ar gyfer sefydliadau sy’n gyfrifol am ddelio âcholli cyflenwadau o drydan, nwy, d.r neu gyfathrebucyfathrebu electronig, i eiddo yn yr ardal ac ar gyfer symudunrhyw rwystr yn y traffig, sy'n golygu bod angen dod âcherbydau i ran o'r Ffyrdd.  (iii) Mae’r rhannau perthnasol o unrhyw Orchmynion presennolsy’n ymwneud â’r darnau hynny o ffyrdd yn cael eu hatal drwy hyn am gyfnod y Gorchymyn Dros Dro hwn i’r graddau ymaent yn effeithio ar y darnau hynny o ffyrdd a’r llwybr amgen,ac er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, bydd hyn yn weitrhedoltra bod y Gorchymyn hwn mewn grym.  (iv)  cyflwyno gostyngiad terfyn cyflymder ar hyd y ffordd a nodir yn atodlen 3, gostyngiad yn y terfyn cyflymder o 50mya i30mya.  (v)  gwahardd pob cerbyd rhag troi i'r dde o'r A466 i Giât 2 Cae Rasio Ceffylau Cas-gwent fel y nodir yn atodlen 2 yrhysbysiad hwn.  The Order shall come into operation on the 27th December 2023and will operate at the times specified below for and is alsoexpected to be in operation between the hours and dates shown:  Daw’r Gorchymyn i rym ar 27ain Rhagfyr 2023 a bydd yngweithredu ar yr amseroedd a nodir isod ar gyfer yr oriau a’rdyddiadau a nodir a disgwylir iddo fod yn weithredol hefyd:  Enw’r Digwyddiad  Dyddiadau  Amseroedd  Pencampwriaeth Cymru  27ain Rhagfyr 2023  07.00 – 22.00 Diwrnod Rasio Myfyrwyr  17eg Mawrth 2024  07.00 – 22.00 Diwrnod Rasio’r Pasg  1af Ebrill 2024  07.00 – 22.00 Cystadleuaeth y Grand  13eg Ebrill 2024  07.00 – 22.00 National Diwrnod Rasio Un Noson  8fed Mehefin 2024  09:00 – 23:59 yn Nashville  8fed Mehefin 2024  09:00 – 23:59 Diwrnod Rasio Tîm                  12fed Gorffennaf 2024  09:00 – 23:59 Rygbi CymruNoson Garibïaidd gyda            26ain Gorffennaf 2024  09:00 – 23:59 band Bob MarleyDiwrnod G.yl y Banc i’r          26ain Awst 2024  09:00 – 23:59 Teulu gyda thema Syrcas  Penwythnos Dros y Clwydi      11eg Hydref 2024  07:00 – 22:00 Penwythnos Dros y Clwydi  12fed Hydref 2024  07:00 – 22:00 Diwrnod Rasio Parti Nadolig  7fed Rhagfyr 2024  07:00 – 22:00 Pencampwriaeth Cymru  27ain Rhagfyr 2024 07:00 – 22:00  Atodlen 1: Cau Ffyrdd Dros Dro  Cilfan yr A466 (Cas-gwent i Lanarfan).  Cilfan ar gau dros dro ar yr A466 tua'r Gogledd ger Cae Ras Ceffylau Cas-gwent.  ATODLEN 2: GWAHARDD TROI I'R DDE  Ni chaiff cerbyd sydd wedi’i leoli ar ffordd yng Ngholofn 1 y tabl isod droi i’r dde i mewn i’r ffordd gyfatebol yng Ngholofn 2 y tabl:  Colofn 1  Colofn 2   Gîat 2 Cae Rasio Ceffylau Cas-gwent  A466   A466                                                        Gîat 2 Cae Rasio Ceffylau Cas-gwent   Atodlen 3: Terfyn Cyflymder 30Mya Dros Dro  A466, Cas-gwent  Gostyngiad yn y terfyn cyflymder o 50mya i 30mya  Gostyngiad yn y terfyn cyflymder yn dechrau ~230m o'rgyffordd â Heol Dyfawden am bellter o tua ~1.00km  Gellir archwilio’r cynllun sy’n dangos yr ardal obriffordd/priffyrdd sydd i’w ch/cau i gerbydau drwy e-bostio Traffic@monmouthshire.gov.uk  Mark Hand Pennaeth Creu Lleoedd, Adfywio, Priffyrdd a Llifogydd  Cyngor Sir FynwyBlwch SP 106 Cil-y-coedSir FynwyNP26 9AN  Road Traffic Regulation Act 1984 – Section 16A As Amended By The Road Traffic Regulation (Special Events) Act 1994 Monmouthshire County Council (A466, Chepstow, Monmouthshire) (Special Events – Chepstow Racecourse Events 2023/2024)  Traffic Regulation Order 2023 Notice is hereby given that due to a special event being held, Monmouthshire County Council intends to make the above-mentioned Temporary Order, for the purpose of holding a special event (for Multiple Chepstow Racecourse Events listed below). The effect of the Order is to impose the following temporary restrictions :- (i)Prohibit all vehicles from entering or proceeding along the lengths of roads specified in schedule 1 in this Notice except such vehicles in relation to the Chepstow Racecourse Event. Such restriction shall also apply in relation to equestrians and to the leading or driving of horses or any other animals.  (ii) No access to the road specified in scheme 1 except for the vehicles related to the Chepstow Racecourse Event together with the emergency services, police, fire brigade, ambulance purposes, and for organisations responsible for dealing with the loss of supplies of gas electricity water or electronic communications, to premises in the area and for the removal of any obstruction in the traffic, which necessitates the bringing of vehicles into a section of the Roads.  (iii) The relevant sections of any existing Orders relating to the said lengths of roads are hereby suspended for the period of this Temporary Order insofar as they affect the said lengths of roads and the alternative route, and for the avoidance of doubt this shall prevail for the duration of this Order.  (iv)  to introduce a speed limit reduction to the length of road specified in schedule 3, a reduction of the speed limit from 50mph to 30mph.  (v)  to prohibit all vehicles from turning right from A466 into Chepstow Racecourse Gate 2 as stated in schedule 2 of this notice.  Regulation Act 1984 a person who contravenes a restriction or prohibition imposed under Section 14 of the Act shall be guilty of an offence.  The Order shall come into operation on the 27th December 2023 and will operate at the times specified below for and is also expected to be in operation between the hours and dates shown:  Event Name  Dates                            Times  Welsh National  27th December 2023  07.00 – 22.00 Student Raceday  17th March 2024  07.00 – 22.00 Easter Raceday              1st April 2024  07.00 – 22.00 Grand National Meeting 13th April 2024  07.00 – 22.00 One Night in Nashville  8th June 2024  09:00 – 23:59 Raceday Welsh Rugby Team  12th July 2024  09:00 – 23:59 Raceday Caribbean Night with  26th July 2024  09:00 – 23:59 Bob Marley band Bank Holiday Family       26th August 2024  09:00 – 23:59 Day Circus theme Jumps Weekend             11th October 2024  07:00 – 22:00 Jumps Weekend  12th October 2024  07:00 – 22:00 Christmas Party Race  7th December 2024  07:00 – 22:00 Day  Schedule 1: Temporary Road Closure  A466 (Chepstow to St Arvans) Layby Temporarily close the layby on the A466 Northbound adjacent  to Chepstow Racecourse. Schedule 2: Prohibition Of Right Turn A vehicle situated in a road in Column 1 of the table below may  not turn right into the corresponding road in Column 2 of the  table:  Column 1  Column 2   Chepstow Racecourse Gate 2  A466   A466  Chepstow Racecourse Gate 2   Schedule 3: Temporary 30Mph Speed Limit  A466, Chepstow  A reduction of the speed limit from 50mph to 30mph  Speed limit reduction starting ~230m from its junction with Devauden Road for a distance of approximately ~1.00km A plan showing the area of highway(s) to be closed to vehicular  traffic may be examined on request by emailing Traffic@monmouthshire.gov.uk  Mark Hand Head of Placemaking, Regeneration, Highways and Flooding Monmouthshire County Council PO Box 106 Caldicot Monmouthshire NP26 9AN 

Need to publish a public notice?

If you need to publish a public notice, please contact Monmouthshire Beacon directly at:

andrew.hart@abergavennychronicle.com

01873 852187

About Us

The Public Notice Portal is owned and operated by the News Media Association, the voice of UK national, regional, and local newspapers in all their print and digital forms. NMA members include nearly 900 local and regional news titles which reach 40 million people across the length and breadth of the country each month.

Public Notice PortalNews Media Association