Public Notice Portal - Brought to you by Britain's Local News Media
Traffic & Roads

Welsh Governemnt Statutory Notice

LD3 8NLPublished 20/12/23
Brecon & Radnor Express • 

What is happening?

Hysbysiad Statudol  I gael copi print bras o’r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth. YGangenOrchmynion@llyw.cymru  Gorchymyn Cefnffordd Yr A470 (Storey Arms, Powys) (Terfyn Cyflymder 30 Mya Rhan-Amser Dros Dro) 202. Mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ymhen dim llai na 7 niwrnod i ddyddiad yr Hysbysiad hwn. Mae angen y Gorchymyn arfaethedig oherwydd y tebygolrwydd o berygl i’r cyhoedd ger Canolfan Storey Arms ar gefnffordd yr A470 yn Storey Arms, ger Aberhonddu, Powys.  Effaith y Gorchymyn arfaethedig fydd gosod terfyn cyflymder 30 mya rhan-amser dros dro ar ddarn o gefnffordd yr A470 sy’n ymestyn o bwynt 800 metr i’r gogledd o ganolbwynt ei chyffordd â’r A4059 hyd at bwynt 600 metr i’r gorllewin o ganolbwynt ei chyffordd â’r fynedfa orllewinol i Ganolfan Storey Arms. Bydd y cyfyngiad yn weithredol yn  yr angen yn ystod digwyddiadau a chyfnodau o niferoedd o ymwelwyr uchel yn y lleoliad hwn.  Daw’r Gorchymyn i rym ar 8 Ionawr 2024. Disgwylir y bydd y cyfyngiad dros dro yn weithredol yn ysbeidiol o’r dyddiad hwnnw am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf.  J Saddler, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru  Statutory Notice  For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov.wales  The A470 Trunk Road (Storey Arms, Powys) (Temporary Part-Time 30 Mph Speed Limit) Order 202. The Welsh Ministers propose in not less than 7 days from the date of this Notice, to make an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, which is necessary due to the likelihood of danger to the public near the Storey Arms Centre on the A470 trunk road at Storey Arms, near Brecon, Powys.  The effect of the proposed Order will be to temporarily impose a part-time 30 mph speed limit on the length of the A470 trunk road that extends from a point 800 metres north of the centre-point of its junction with the A4059 to a point 600 metres west of the centre-point of its junction with the western access to the Storey Arms Centre. The temporary restriction will operate as and when required during events and periods of high visitor numbers at this location.  The Order will come into force on 8 January 2024. The temporary restriction is expected to operate intermittently from that date for a maximum duration of 18 months.  J Saddler, Transport, Welsh Government 

Need to publish a public notice?

If you need to publish a public notice, please contact Brecon & Radnor Express directly at:

andrew.hart@abergavennychronicle.com

01873 852187

About Us

The Public Notice Portal is owned and operated by the News Media Association, the voice of UK national, regional, and local newspapers in all their print and digital forms. NMA members include nearly 900 local and regional news titles which reach 40 million people across the length and breadth of the country each month.

Public Notice PortalNews Media Association