Public Notice Portal - Brought to you by Britain's Local News Media
Traffic & Roads

MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL TEMPORARY TRAFFIC REGULATION NOTICE

NP25 4RLPublished 14/12/23
Monmouthshire Beacon • 

What is happening?

Cyngor Sir Fynwy Hysbysiad Rheoleiddio Traffig Dros Dro Adran 14 - Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984  Cyngor Sir Fynwy (Heolydd Amrywiol Yn Ward Llanfihangel Troddi, Sir Fynwy) Hysbysiad Rheoleiddio Traffig Dros Dro 2023
Hysbysir Drwy Hyn Bod Cyngor Sir Fynwy, Neuadd ySir, y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA ("y Cyngor") yn bwriadugwneud Gorchymyn yn unol â'r pwerau a roddwyd gan Adran14(1)(a) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984: 
1.  Daw’r Gorchymyn i rym ar 3ydd Ionawr 2024 a bydd ynparhau i fod mewn grym am gyfnod nad yw'n hwy na 18 misneu nes bod y gwaith y cynigir ei wneud wedi'i gwblhau, pa unbynnag yw'r cynharaf. Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael eigwblhau rhwng 3ydd Ionawr 2024 a’r 18fed Awst 2024. Gweler isod am fwy o fanylion am bob ffordd sydd i’wchau dros dro.  2.  Mae angen y Gorchymyn er mwyn caniatáu D.r Cymru i wneud gwaith mewn modd diogel yn y lleoliad. Byddmynediad rhesymol yn cael ei gynnal ar gyfer eiddo sydd arhyd y ffyrdd a effeithir arnynt tra y bydd yr heol ar gau. 
3.  Effaith y Gorchymyn fydd cau dros dro rhannau o HeolyddAmrywiol yn Ward Llanfihangel Troddi, ac mae mwy ofanylion i’w gweld isod: 
4.  Bydd yna lwybr dargyfeirio ar gyfer pob heol sydd i’w chau acmae’r manylion i’w gweld ym mhwynt 3. 
5.  Gellir enwi'r Gorchymyn hwn fel Gorchymyn RheoleiddioTraffig Dros Dro Heolydd Amrywiol yn Ward Llanfihangel Troddi, Sir Fynwy 2023. 
6.  Yn sgil Adran 16(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984bydd person sy'n torri cyfyngiad neu waharddiad a osodir danAdran 14 y Ddeddf yn euog o drosedd.  Lleoliad yr Heol  Dyddiad Pan Fydd  Llwybr Dargyfeirio  Sydd I’w Chau  Yr Heol Ar Gau  Bydd llwybr  Sylwer y gall  dargyfeirio yn ei le  dyddiadau newid  fel a ganlyn:  yn dibynnu ar  gynnydd y gwaith.   Heol Chapel Farm,Llanfihangel Troddi Ffordd i'w chau o'r gyffordd gyda Heol  03/01/2024 –28/01/2024  B4293 Heol Trefynwy, Heol Red Wern ac i’r gwrthwyneb.   Red Wern i'r   gyffordd gyda B4293   Heol Trefynwy i   gyfeiriad y gorllewin.   Heol Craig-Y-Dorth, Llanfihangel Troddi – Cam 1  29/01/2024 –18/02/2024  B4293 Heol Trefynwy, Heol LlanfihangelTroddi, Heol y   Ffordd i'w chau o'r  Comin ac i’r   gyffordd gyda’r   gwrthwyneb.  B4293 Heol   Trefynwy am ~450m   mewn cyfeiriad  gorllewinol   Heol Craig-Y-Dorth, Llanfihangel Troddi – Cam 2 Ffordd i'w chau ~490m o'r gyffordd gyda B4293 Heol  19/02/2024 –17/03/2024  B4293 Heol Trefynwy, Heol LlanfihangelTroddi, Heol y Comin ac i’r gwrthwyneb.   Trefynwy am   ~0.60km i gyfeiriad  gogledd-orllewinol   Heol Garrow, Llanfihangel Troddi Ffordd i'w chau o'r  18/03/2024 –26/05/2024  Heol Craig-Y-Dorth, B4293 HeolTrefynwy, Heol   gyffordd gyda Heol  Llanfihangel  Craig-Y-Dorth i'r  Troddi, Heol   gyffordd gyda Heol y  Comin ac i’r   Pentref  gwrthwyneb   Heol y Comin,Llanfihangel Troddi – Cam 1 Ffordd i'w chau o'r gyffordd â Heol y Pentref am ~0.70km i gyfeiriad y gogledd  27/05/2024 –14/07/2024  Heol y Comin,Heol LlanfihangelTroddi, B4293 Heol Trefynwy, Heol Craig-y-Dorth,Heol Garrow ac i’r gwrthwyneb.   Heol Comin, Llanfihangel Troddi – Cam 2 Ffordd i'w chau ~130m o'r gyffordd â Heol LlanfihangelTroddi am ~240m i gyfeiriad deheuol.  15/07/2024 –18/08/2024  Heol y Comin,Heol LlanfihangelTroddi, B4293 Heol Trefynwy, Heol Craig-y-Dorth,Heol Garrow ac i’r gwrthwyneb.   Ffordd Perth-Hir, Cwmcarfan Ffordd i'w chau ~0.95km o'i chyffordd â Ffordd R76 o Heol Llanfihangel Troddi i Heol Penrhos am ~405m i gyfeiriadde-ddwyreiniol.  15/06/2024 –18/08/2024  R76 (Ffordd o HeolLlanfihangelTroddi i Heol Penrhos), HeolLlanfihangelTroddi, B4293 Heol Trefynwy, R76 (Heol Penrhos iDryleg) ac ac i’rgwrthwyneb.   Heol ‘Hill-Side’ Cwmcarfan Ffordd i'w chau tua'r de o'r gyffordd â Ffordd Perth-Hir am ~320m.  15/06/2024 –18/08/2024  R76 (Ffordd o Heol Llanfihangel Troddi i Ffordd Penrhos), Heol Llanfihangel Troddi, B4293 Heol Trefynwy, R76 (Heol Penrhos iDryleg) ac ac i’rgwrthwyneb.  
Dyddiad: 13eg Rhagfyr 2023  Mark Hand Pennaeth Creu Lleoedd, Adfywio, Priffyrdd a Llifogydd  Cyngor Sir Fynwy Blwch SP 106 Cil-y-coed Sir Fynwy  Monmouthshire County Council Temporary Traffic Regulation Notice Section 14 - Road Traffic Regulation Act 1984  Monmouthshire County Council (Various Roads In The Mitchel Troy Ward, Monmouthshire) Temporary Traffic Regulation Notice 2023
Notice Is Hereby Given That Monmouthshire County Council of County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA (“theCouncil”) Intends to make an order pursuant to the powers conferredby Section 14(1)(a) of the Road Traffic Regulation Act 1984 
1.  The Order shall come into operation on the 3rd January 2024 and will continue to be in force for a period not exceeding 18months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed between 3rd January 2024 and 18th August 2024. Please see below for more details on each temporary road closure. 
2.  The order is necessary for Dwr Cymru Welsh Water works to take place in a safe manner at the location. Reasonable accesswill be maintained for properties fronting the affected lengths of road during the period of the closure. 
3.  The effect of the order will be to temporarily close a section of Various Roads in the Mitchel Troy Ward, more details can be found below –  Location of  Dates of Closure  Diversionary  Closure  Please note dates  Route   may be subject to  A signed   change dependant  diversionary route  on work progress.  will be in place as  follows:   Chapel Farm Road,Mitchel Troy  Road to be closed from its junction withRed Wern Road to  03/01/2024 –28/01/2024  B4293 Monmouth Road, Red Wern Road and Vice Versa.   its junction with  B4293 Monmouth   Road in a westerly  direction.   Craig-Y-Dorth Road, Mitchel Troy – Phase 1  29/01/2024 –18/02/2024  B4293 Monmouth Road, Mitchel Troy Road, Common  Road to be closed  Road and Vice   from its junction with  Versa.    B4293 Monmouth   Road for ~450m in a   westerly direction.   Craig-Y-Dorth Road, Mitchel Troy – Phase 2 Road to be closed ~490m from its junction with B4293  19/02/2024 –17/03/2024  B4293 Monmouth Road, Mitchel Troy Road, CommonRoad and Vice Versa.   Monmouth Road for   ~0.60km in a north.  westerly direction   Garrow Road,Mitchel Troy  18/03/2024 –  Craig-Y-Dorth Road, B4293  Road to be closed  26/05/2024  Monmouth Road,  from its junction with  Mitchel Troy Road,   Craig-Y-Dorth Road  Common Road   to its junction with  and Vice Versa   Village Road.   Common Road,Mitchel Troy – Phase 1  27/05/2024 –14/07/2024  Common Road, Mitchel Troy Road, B4293 Monmouth   Road to be closed  Road, Craig-Y.  from its junction with  Dorth Road,  Village Road for  Garrow Road and   ~0.70km in a  Vice Versa.    northerly direction   Common Road,Mitchel Troy – Phase 2  15/07/2024 –18/08/2024  Common Road, Mitchel Troy Road, B4293 Monmouth   Road to be closed  Road, Craig-Y.  ~130m from its  Dorth Road,  junction with Mitchel  Garrow Road and   Troy Road for  Vice Versa.   ~240m in a southerly  direction.   Perth-Hir Road, Cwmcarvan  15/06/2024 –18/08/2024  R76 (Road fromMitchel Troy Road to Penrhos Road),  Road to be closed  Mitchel Troy Road,   ~0.95km from its  B4293 Monmouth   junction with R76  Road, R76  Road from Mitchel  (Penrhos Road to  Troy Road to  Trellech) and Vice   Penrhos Road for  Versa.    ~ 405m in a south.  easterly direction.   Cwmcarvan Hill-Side Road,Cwm carvan  15/06/2024 –18/08/2024  R76 (Road from Mitchel Troy Road to Penrhos Road),Mitchel Troy Road,   Road to be closed  B4293 Monmouth   south from its  Road, R76 (Penrhos  junction with Perth- Road to Trellech)   Hir Road for ~320m.  and Vice Versa.  
1.  A signed diversionary route will be in place for each of the closures, please see point 3 for details. 
2.  This order may be cited as the Various Roads in the Mitchel Troy Ward, Monmouthshire Temporary Traffic Regulation Order 2023 
3.  By virtue of Section 16(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 a person who contravenes a restriction or prohibition imposed under Section 14 of the Act shall be guilty of an offence.  Dyddiad: 13th December 2023  Mark Hand Head of Placemaking, Regeneration, Highways and Flooding Monmouthshire County CouncilPO Box 106 Caldicot, Monmouthshire, NP26 9AN 

Need to publish a public notice?

If you need to publish a public notice, please contact Monmouthshire Beacon directly at:

andrew.hart@abergavennychronicle.com

01873 852187

About Us

The Public Notice Portal is owned and operated by the News Media Association, the voice of UK national, regional, and local newspapers in all their print and digital forms. NMA members include nearly 900 local and regional news titles which reach 40 million people across the length and breadth of the country each month.

Public Notice PortalNews Media Association