Public Notice Portal - Brought to you by Britain's Local News Media
Traffic & Roads

Ceredigion County Council

SY23 2AYPublished 13/12/23
Cambrian News series • 

What is happening?

Cyngor Sir Ceredigion 
Hysbysir drwy hyn fod y Cyngor wedi gwneud Gorchymyn Sir Ceredigion (Stryd y Brenin, Aberystwyth) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro: Gwahardd Traffig Drwodd a Llif y Traffig) 2022 ar hyd  y rhannau hynny o’r briffordd a nodir yn Atodlen 1, 2a a 2b yr Hysbysiad hwn. Cedwir mynediad i gerddwyr. Atodlen 1. Gwahardd Traffig Drwodd Dros Dro: Stryd y Brenin o’i chyffordd â Stryd y Castell, tua’r dwyrain yn gyffredinol am gyfanswm o  oddeutu 40 llath hyd at fynedfa breifat. Y trywydd amgen ar  gyfer traffig sy’n teithio tua’r dwyrain o Stryd y Castell yw teithio i’r gorllewin ar hyd Stryd y Brenin i’w chyffordd â Rhodfa Newydd. Trowch i’r dde i Rodfa Newydd a theithio i’r dwyrain i’r gyffordd â Heol y Wig a Glan-y-Môr. Cyfanswm pellter o tua 500  llath. Atodlen 2a. Newidiadau Dros Dro i Lif y Traffig: Stryd y  Brenin: Llif traffig unffordd yn teithio i’r gorllewin o Stryd y  Castell i Rodfa Newydd. Atodlen 2b. Stryd y Brenin: Llif traffig  dwyffordd o’r pwynt i’r dwyrain o’r ffordd sydd ar gau i’r gyffordd â Heol y Wig (i gynnal mynediad i gwrt blaen preifat). Daeth y Gorchymyn i rym ar 20/12/2023 a bydd yn parhau  mewn grym hyd nes y bydd y gwaith dymchwel ac adeiladu ar  gyfer Prifysgol Aberystwyth wedi’i gwblhau mewn tua 10 mis. Gall y Gorchymyn barhau mewn grym am 18 mis. 
Ceredigion County Council 
Notice is given that the Council have made the Ceredigion  County Council (King Street, Aberystwyth) (Temporary Traffic  Restrictions: Prohibition of Through Traffic and Traffic Flow) Order  2023 along and on those lengths of highway as mentioned in Schedule 1, 2a and 2b, of this Notice. Pedestrian access maintained. Schedule 1. Temporary Prohibition of Through Traffic:  King Street, from its junction with Castle Street heading generally  east for a distance of approximately 40 yards to private entrance.  The alternative route for eastbound traffic from Castle Street is to travel west along King Street to its junction with New Promenade. Turn right into New Promenade and travel east to its junction Pier  Street and Marine Terrace. A total distance of approximately 500 yards. Schedule 2a. Temporary Changes to Traffic Flow: King Street: One-way traffic flow travelling west from Castle Street to New Promenade. Schedule 2b. King Street: Two-way traffic flow from the point east of the road closure to the junction with Pier Street (to maintain access to private forecourt). The Order was implemented on the 20/12/2023 and will remain in place until  the demolition and building works for Aberystwyth University is  completed in approximately 10 months.The Order may continue in force for 18 months. 

Need to publish a public notice?

If you need to publish a public notice, please contact Cambrian News series directly at:

gio@cambrian-news.co.uk

01970 615000

About Us

The Public Notice Portal is owned and operated by the News Media Association, the voice of UK national, regional, and local newspapers in all their print and digital forms. NMA members include nearly 900 local and regional news titles which reach 40 million people across the length and breadth of the country each month.

Public Notice PortalNews Media Association