Public Notice Portal - Brought to you by Britain's Local News Media
Traffic & Roads

Ceredigion County Council

SY23 3NBPublished 06/09/23Expired
Cambrian News series • 

What is happening?

Cyngor Sir Ceredigion
Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir Ceredigion, gyda chydsyniad Llywodraeth Cymru, yn cymeradwyo estyniad i’r gorchymyn i gau Llwybr Ceffylau 18/24 Cwm Rheidol o dan Adran 15(5) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991 ac yn unol â Rheoliad 9 o Reoliadau Gweithdrefn Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1992), a’i effaith fydd gwahardd unrhyw gerddwyr, beicwyr a marchogion rhag mynd ar hyd y rhan honno o’r hawl dramwy gyhoeddus a adwaenir fel: Llwybr Ceffyl 18/24 Cwm Rheidol rhwng SN7293:7811 a SN7278:7828 rhwng y ffordd ddi-ddosbarth a’r trac mynediad i Dynyfron. Nid oes llwybr amgen. Mae angen yr estyniad i’r Gorchymyn er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd tra bod y gwaith lliniaru mwynglawdd yn cael ei gwblhau. Lle bo’n briodol, gall gorchmynion rheoleiddio traffig dros dro barhau mewn grym am gyfnod heb fod yn fwy na chwe mis. Bydd yr estyniad i’r Gorchymyn yn dechrau ar 6ed o mis Medi 2023.
Ceredigion County Council
Notice is hereby given that Cyngor Sir Ceredigion County Council with the consent of the Welsh Government approves the extension of the closure of Bridleway 18/24 Cwm Rheidol under Section 15(5) of the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended by the Road Traffic) Temporary Restrictions) Act 1991 and in accordance with Regulation 9 of The Road Traffic (Temporary Restrictions) Procedure Regulations 1992, the effect of which will be to prohibit any walkers, cyclists and horse riders from proceeding along the length of public right of way known as: Bridleway 18/24 Cwm Rheidol between SN7293:7811 and SN7278:7828 between the unclassified road and the access track to Tynyfron. There is no alternative route. The extension to the Order is required to ensure public safety whilst the mine mitigation works be completed. Where appropriate temporary traffic regulation orders may continue in force for a period not exceeding six months. The extension to the Order will commence on the 6th September 2023. 

Need to publish a public notice?

If you need to publish a public notice, please contact Cambrian News series directly at:

gio@cambrian-news.co.uk

01970 615000

About Us

The Public Notice Portal is owned and operated by the News Media Association, the voice of UK national, regional, and local newspapers in all their print and digital forms. NMA members include nearly 900 local and regional news titles which reach 40 million people across the length and breadth of the country each month.

Public Notice PortalNews Media Association