Public Notice Portal - Brought to you by Britain's Local News Media
Traffic & Roads

Welsh Governemnt Statutory Notice

NP8 1ETPublished 23/08/23Expired
Brecon & Radnor Express • 

What is happening?

Hysbysiad Statudol I gael copi print bras o’r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru  STATUTORY NOTICE For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov.wales
Gorchymyn Cefnffordd Yr A40 (Glangrwyne I Bont Wen, Halfway, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro A Dim Goddiweddyd) 2023 
Mae Gweinidogion Cymru wedi gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Mae angen y Gorchymyn er mwyn gwneud gwaith ar gefnffordd yr A40, neu gerllaw iddi, rhwng Glangrwyne a Halfway, Powys. Effaith y Gorchymyn yw gosod terfyn cyflymder dros dro o 40 mya, 30 mya neu 10 mya ar y darn o gefnffordd yr A40 sy’n ymestyn o ffin sirol Powys/Sir Fynwy yn Lodge Culvert, Glangrwyne hyd at ffin sirol Powys/Sir Gaerfyrddin wrth Bont Wen, Halfway, Powys. Disgwylir y bydd y terfyn cyflymder o 10 mya yn weithredol yn ystod gwaith confoi a ni chaniateir goddiweddyd ar yr adegau hynny.  Daw’r Gorchymyn i rym ar 28 Awst 2023. Disgwylir y bydd y cyfyngiadau a’r gwaharddiad dros dro, y bydd eu hyd a’u lled yn amrywio, yn weithredol yn ysbeidiol o 08:00 o’r gloch ar 28 Awst 2023 am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf. Bydd hysbysiad am yr holl waith yn ystod y cyfnod hwn yn cael ei arddangos cyn i unrhyw waith ddechrau.
Gellir gweld copi o’r Gorchymyn a’r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru ar 
https://llyw.cymru/gorchmynion-ffyrdd
J Saddler, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru 
The A40 Trunk Road (Glangrwyney To Pont Wen, Halfway, Powys) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 2023
The Welsh Ministers have made an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, which is necessary to undertake works on or near the A40 trunk road between Glangrwyney and Halfway, Powys. The effect of the Order is to impose a temporary 40 mph, 30 mph or 10 mph speed limit on the length of the A40 trunk road that extends from the Powys/Monmouthshire county boundary at Lodge Culvert, Glangrwyney to the Powys/Carmarthenshire county boundary at Pont Wen, Halfway, Powys. The 10 mph speed limit is expected to apply during convoy working and no overtaking will be permitted at these times.  The Order comes into force on 28 August 2023. The temporary restrictions and prohibition, whose extent will vary, are expected to operate intermittently from 08:00 hours on 28 August 2023 for a maximum duration of 18 months. Notice of all works during this period will be displayed before they start.
A copy of the Order and Notice can be viewed on the Welsh Government’s website at https://gov.wales/road-orders
J Saddler, Transport, Welsh Government

Need to publish a public notice?

If you need to publish a public notice, please contact Brecon & Radnor Express directly at:

andrew.hart@abergavennychronicle.com

01873 852187

About Us

The Public Notice Portal is owned and operated by the News Media Association, the voice of UK national, regional, and local newspapers in all their print and digital forms. NMA members include nearly 900 local and regional news titles which reach 40 million people across the length and breadth of the country each month.

Public Notice PortalNews Media Association