Public Notice Portal - Brought to you by Britain's Local News Media
Traffic & Roads

Welsh Governemnt Statutory Notice

SA43 1QTPublished 27/08/23
Cambrian News series • 

What is happening?

Hysbysiad Statudol I gael copi print bras o’r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru  Statutory Notice For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov.wales
Gorchymyn Cefnffordd Yr A487 (Ffin Sirol Sir Benfro/Ceredigion Ger Aberteifi, Ceredigion Hyd At Ffin Sirol Powys/Gwynedd Wrth Bont Ar Ddyfi, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro A Dim Goddiweddyd) 202-
Mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ymhen dim llai na 7 niwrnod i ddyddiad yr Hysbysiad hwn. Mae angen y Gorchymyn arfaethedig er mwyn gwneud gwaith ar gefnffordd yr A487, neu gerllaw iddi, rhwng man i’r de o Aberteifi, Ceredigion a Phont ar Ddyfi, Powys.  Effaith y Gorchymyn arfaethedig fydd gosod terfyn cyflymder dros dro o 40 mya, 30 mya neu 10 mya ar y darn o’r gefnffordd sy’n ymestyn o ffin sirol Sir Benfro/Ceredigion, yn gyfagos i’r annedd o’r enw Gamallt, man i’r de o Aberteifi hyd at ffin sirol Powys/Gwynedd wrth Bont ar Ddyfi, i’r gogledd o Fachynlleth, Powys. Disgwylir y bydd y terfyn cyflymder o 10 mya yn gymwys yn ystod gwaith confoi a ni chaniateir goddiweddyd ar yr adegau hynny.  Daw’r Gorchymyn i rym ar 27 Awst 2023. Disgwylir y bydd y cyfyngiadau a’r gwaharddiad dros dro, y bydd eu hyd a’u lled yn amrywio, yn weithredol yn ysbeidiol o 08:00 o’r gloch ar 27 Awst 2023 am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf. Bydd hysbysiad am yr holl waith yn ystod y cyfnod hwn yn cael ei arddangos cyn i unrhyw waith ddechrau.
J Saddler, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru 
The A487 Trunk Road (Pembrokeshire/Ceredigion County Boundary, Near Cardigan, Ceredigion To The Powys/Gwynedd County Boundary At Dyfi Bridge, Powys) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 202-
The Welsh Ministers propose, in not less than 7 days from the date of this Notice, to make an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, which is necessary to undertake works on or near the A487 trunk road between a point south of Cardigan, Ceredigion and Dyfi Bridge, Powys. The effect of the proposed Order will be to impose a temporary 40 mph, 30 mph or 10 mph speed limit on the length of the A487 trunk road that extends from the Pembrokeshire/Ceredigion county boundary, adjacent to the dwelling known as Gamallt, south of Cardigan to the Powys/Gwynedd county boundary at Dyfi Bridge, north of Machynlleth, Powys. The 10 mph speed limit is expected to apply during convoy working and no overtaking will be permitted at these times. The Order will come into force on 27 August 2023. The temporary restrictions and prohibition, whose extent will vary, are expected to operate intermittently from 08:00 hours on 27 August 2023 for a maximum duration of 18 months. Notice of all works during this period will be displayed before they start.
J Saddler Transport, Welsh Government

Need to publish a public notice?

If you need to publish a public notice, please contact Cambrian News series directly at:

gio@cambrian-news.co.uk

01970 615000

About Us

The Public Notice Portal is owned and operated by the News Media Association, the voice of UK national, regional, and local newspapers in all their print and digital forms. NMA members include nearly 900 local and regional news titles which reach 40 million people across the length and breadth of the country each month.

Public Notice PortalNews Media Association