Public Notice Portal - Brought to you by Britain's Local News Media
Traffic & Roads

Welsh Governemnt Statutory Notice

NP8 1LPPublished 28/08/23
Brecon & Radnor Express • 

What is happening?

Hysbysiad Statudol I gael copi print bras o’r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru 
Gorchymyn Cefnffordd Yr A479 (Parc Glan-Wysg I Lys-Wen, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder A Dim Goddiweddyd Dros Dro) 202- 
Mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ymhen dim llai na 7 niwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn. Mae angen y Gorchymyn arfaethedig er mwyn gwneud gwaith ar gefnffordd yr A479, neu gerllaw iddi, rhwng Parc Glan-wysg a Llys-wen, Powys. Effaith y Gorchymyn arfaethedig fydd gosod terfyn cyflymder dros dro o 40 mya, 30 mya neu 10 mya ar y darn o gefnffordd yr A479 sy’n ymestyn o ganolbwynt ei chyffordd â’r A40 ym Mharc Glan-wysg hyd at ganolbwynt ei chyffordd â’r A470 yn Llys-wen, Powys. Disgwylir y bydd y terfyn cyflymder o 10 mya yn weithredol yn ystod gwaith confoi a ni chaniateir goddiweddyd ar yr adegau hynny.  Daw’r Gorchymyn i rym ar 28 Awst 2023. Disgwylir y bydd y cyfyngiadau a’r gwaharddiad dros dro, y bydd eu hyd a’u lled yn amrywio, yn weithredol yn ysbeidiol o 08:00 o’r gloch ar 28 Awst 2023 am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf. Bydd hysbysiad am yr holl waith yn ystod y cyfnod hwn yn cael ei arddangos cyn i unrhyw waith ddechrau.
J Saddler, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru 

Statutory Notice For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov.wales
The A479 Trunk Road (Glanusk Park To Llyswen, 

Powys) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 202-
The Welsh Ministers propose, in not less than 7 days from the date of this Notice, to make an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, which is necessary to undertake works on or near the A479 trunk road between Glanusk Park and Llyswen, Powys. The effect of the proposed Order will be to impose a temporary 40 mph, 30 mph or 10 mph speed limit on the length of the A479 trunk road that extends from the centre-point of its junction with the A40 at Glanusk Park to the centre-point of its junction with the A470 at Llyswen, Powys. The 10 mph speed limit is expected to apply during convoy working and no overtaking will be permitted at these times.  The Order will come into force on 28 August 2023. The temporary restrictions and prohibition, whose extent will vary, are expected to operate intermittently from 08:00 hours on 28 August 2023 for a maximum duration of 18 months. Notice of all works during this period will be displayed 
before they start.
J Saddler, Transport, Welsh Government

Need to publish a public notice?

If you need to publish a public notice, please contact Brecon & Radnor Express directly at:

andrew.hart@abergavennychronicle.com

01873 852187

About Us

The Public Notice Portal is owned and operated by the News Media Association, the voice of UK national, regional, and local newspapers in all their print and digital forms. NMA members include nearly 900 local and regional news titles which reach 40 million people across the length and breadth of the country each month.

Public Notice PortalNews Media Association