Public Notice Portal - Brought to you by Britain's Local News Media
Traffic & Roads

Gwynedd County Council Road Traffic Regulation

LL23 7BTPublished 09/08/23
Cambrian News series • 

What is happening?

Deddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984 Adran 14(1) Fel Y’i Diwygiwyd Ganddeddf Trafnidiaeth Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991 
Gorchymyn Cyngor Gwynedd  (Caead Argyfwng Ffordddi-Ddosbarth Ym Mryncrug) (Gwaharddiad Trafnidiaeth Trwodd Dros Dro) 2023 
Rhoddir Drwy Hyn Rybudd Fod Cyngorgwynedd Wedi Gwneud Gorchymyn Sydd Yngwahardd Unrhyw Berson Rhag Peri I Unrhyw Gerbyd Fynd mewn unrhyw gyfeiriad ar hyd y darn hwnnw o’r Ffordd Di-Ddosbarth ger yr eiddo a adwaenir fel Pant yr Onn, Pennal y Mryncrug o bwynt ger yreiddo a adwaenir fel Pant yt Onn, Pennal gandeithio mewn cyfeiriad gogledd orllewinol hyd at yreiddo a adwaenir fel Brynawelon, Bryncrug.  Mae angen y Gorchymyn ar sail iechyd a diogelwch i’r cyhoedd yn ystod gwaith atgyweirio dirywiad yffordd.   Y ffordd arall, gan gychwyn o bwynt dwyreiniol ycaead, yw dilyn y Ffordd Dosbarth III i’r dwyrain hyd at ei gyffordd gyda’r A493 a throi i’r dde. Dilynwch y ffordd hon heibio Aberdyfi a parhewch ar y ffordd hon mewn cyfeiriad gogleddol tuag at Tywyn.Trowch i’r dde yn y gyffordd gyda Bryn Awel Square i barhau ar yr A493 mewn cyfeiriad gogleddddwyreiniol hyd at y gyffordd gyda’r B4405 ymMryncrug. Trowch i’r dde, yna dilynwch y ffordd i’r dde ym Mhen-Parc i deithio ar y Ffordd o Ben Parc i Oligfo'r Dyffryn hyd at y caead ac i’r gwrthwyneb ar gyfer cerbydau sydd yn teithio i’r cyfeiriad arall.Bydd mynediad ar gael i drigolion.  Daeth y Gorchymyn i rym ar yr 2il o Awst, 2023 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd hwyna 18 mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith ybwriedir ei wneud ar y ffordd, pa un bynnag fyddo gyntaf. Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau’rgwaith o fewn tua 547 o ddiwrnodau. 
Dyddiedig:  9fed o Awst, 2023  ………………………………  Iwan G. D. Evans LLB(Anrh) PGCert Dip.L.G.Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol Swyddfa’r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon,  Gwynedd. 
Am fwy o wybodaeth yngl.n â’r cau ffoniwch yr Ymgeisydd – Adrian Wyn Williams ar 01341 422592. 
Am fwy o wybodaeth yngl.n â’r Gorchymynffoniwch y Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad ar (01286) 679437. (CAT-4174 EMH) 
Road Traffic Regulation Act 1984 Section 14(1) As Amended By The Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991 The Gwynedd Council (Emergency Closure Of An Unclassified Road In Bryncrug) (Temporary Prohibition Of Through Traffic) Order 2023 
Notice Is Hereby Given that the GwyneddCouncil have made an Order, the effect of which is to prohibit any person from causing any vehicle toproceed in either direction along that length ofUnclassified Road near the property known as Pant yr Onn, Pennal, Bryncrug from a point by the property known as Pant yr Onn, Pennal travelling northwesterly up to the property known as Brynawelon,Bryncrug.  The Order is necessary on health and safety grounds to the public during works to repair carriagewaydeterioration.  The alternative route, starting at the easternmost pointof the closure, is to follow the Class III Road to the east up to its junction with the A493 and turn right.Follow this road, passing Aberdovey, and continuenortherly towards Tywyn. Turn right at the junctionwith Bryn Awel Square to continue on the A493 in a north easterly direction up to the junction with theB4405 in Bryncrug. Turn right, then follow the road to the right at Pen-Parc to travel on the Road from Pen-Parc to Oligfo’r Dyffryn up to the closure and viceversa for vehicles travelling in the opposite direction. Access will be maintained for residents.  The Order came into effect on the 2nd of August,2023 and will continue in force for a period notexceeding 18 months or until the work which it isproposed to carry out on the road is completed,whichever is the earlier. At this stage it is anticipated that the work will be completed within approximately 547 days. 
Dated: 9th of August, 2023 ……………………………… Iwan G. D. Evans LLB(Hons) PGCert Dip.L.G.Head of Legal ServicesCouncil Offices, Shirehall Street, Caernarfon, Gwynedd. 
For further information regarding the closure please telephone the Applicant - Adrian Wyn Williams on 01341 422592. 
For further information regarding the Order please telephone the Transportation and Countryside Service on (01286) 679437. (CAT-4174 EMH) 

Need to publish a public notice?

If you need to publish a public notice, please contact Cambrian News series directly at:

gio@cambrian-news.co.uk

01970 615000

About Us

The Public Notice Portal is owned and operated by the News Media Association, the voice of UK national, regional, and local newspapers in all their print and digital forms. NMA members include nearly 900 local and regional news titles which reach 40 million people across the length and breadth of the country each month.

Public Notice PortalNews Media Association