Public Notice Portal - Brought to you by Britain's Local News Media
Traffic & Roads

Welsh government A470 Trunk Road

SY18 6RXPublished 05/07/23
Abergavenny Chronicle • 

What is happening?

Hysbysiad Statudol
I gael copi print bras o’r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru 
Statutory Notice
For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov.wales
Gorchymyn Cefnffordd Yr A470 (Llanfair-Ym-Muallt I Langurig, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder A Dim Goddiweddyd Dros Dro) 2023 
Mae Gweinidogion Cymru wedi gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Mae angen y Gorchymyn er mwyn gwneud gwaith ar gefnffordd yr A470, neu gerllaw iddi, rhwng Llanfair-ym-Muallt a Llangurig, Powys. Effaith y Gorchymyn yw gosod terfyn cyflymder dros dro o 40 mya, 30 mya neu 10 mya ar y darn o gefnffordd yr A470 rhwng ei chyffordd gylchfan â’r A483 yn Llanfair-ym-Muallt a’i chyffordd gylchfan â’r A44 yn Llangurig. Dim ond yn ystod gwaith confoi y bydd y terfyn cyflymder o 10 mya yn weithredol a ni chaniateir goddiweddyd ar yr adegau hynny.  Daw’r Gorchymyn i rym ar 11 Gorffennaf 2023. Disgwylir y bydd y cyfyngiadau a’r gwaharddiad dros dro, y bydd eu hyd a’u lled yn amrywio, yn weithredol yn ysbeidiol o 08:00 o’r gloch ar 11 Gorffennaf 2023 am gyfnod hwyaf o 18 mis. Bydd hysbysiad am y gwaith yn cael ei arddangos cyn i unrhyw waith ddechrau. Gellir gweld copi o’r Gorchymyn a’r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru ar
https://llyw.cymru/gorchmynion-ffyrdd J Saddler, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru 
The A470 Trunk Road (Builth Wells To Llangurig, 
Powys) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 2023
The Welsh Ministers have made an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, which is necessary to undertake works on or near the A470 trunk road between Builth Wells and Llangurig, Powys. The effect of the Order is to impose a temporary 40 mph, 30 mph or 10 mph speed limit on the length of the A470 trunk road between its roundabout junction with the A483 at Builth Wells and its roundabout junction with the A44 at Llangurig. The 10 mph speed limit will only apply during convoy working and no overtaking will be permitted during these times.  The Order comes into force on 11 July 2023. The temporary restrictions and prohibition, whose extent will vary, are expected to operate intermittently from 08:00 hours on 11 July 2023 for a maximum duration of 18 months. Notice of all works will be displayed before they start. A copy of the Order and Notice can be viewed on the Welsh Government’s website at 
https://gov.wales/road-orders
J Saddler, Transport, Welsh Government

Need to publish a public notice?

If you need to publish a public notice, please contact Abergavenny Chronicle directly at:

andrew.hart@abergavennychronicle.com

01873 852187

About Us

The Public Notice Portal is owned and operated by the News Media Association, the voice of UK national, regional, and local newspapers in all their print and digital forms. NMA members include nearly 900 local and regional news titles which reach 40 million people across the length and breadth of the country each month.

Public Notice PortalNews Media Association