Public Notice Portal - Brought to you by Britain's Local News Media
Traffic & Roads

Llanfihanael Glvn Mvfvr, Temporary Prohibition Of Traffic Due To Resurfacing Works

LL21 9ULPublished 31/05/23
Rhyl Journal • 

What is happening?

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1)

Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeigtref Sirol Conwv (Llanfihanael Glvn Mvfvr i Ffin v Sirl (System Gonfoi a Gwaharddiad Traflia Trwodd Pros Pro) 2023

RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd y darn hwnnw o Lanfihangel Glyn Myfyr i Ffin y Sir, Llanfihangel Glyn Myfyr.

Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gosod wyneb newydd ar y ffordd a daw i rym ar 5 Mehefin 2023 am gyfnod o 18 mis, a bydd mewn grym dim ond pan fydd arwyddion traffig priodol wedi'u harddangos ar y safle cyn i'r gwaith ddechrau. Mewn perthynas a'r system gonfoi, bydd cyfyngiadau cyflymder is o 30mya am 100m wrth agosau at y safle a 10mya trwy'r safle. Bydd y ffordd ar agor i'r gwasanaethau brys yn ystod y gwaith.

Dyddiedig: 31 Mai 2023

Ceri Williams, Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1)

Conwv County Borough Council (Llanfihanael Glvn Mvfvr to County Boundary) (Temporary Convoy System and Prohibition Through Traffic) Order 2023

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council have made an Order which will prohibit vehicles to proceed in that section of Llanfihangel Glyn Myfyr to County Boundary, Llanfihangel Glyn Myfyr.

The Order which is necessary to facilitate resurfacing works will come into effect on 5 June 2023 for a period of 18 months and will be in force only when appropriate traffic signs are displayed on site in advance of works commencing. In relation to the convoy working system there will be a reduced speed limits of 30mph for 100m approaching the site and 10mph through the site. Emergency access will be maintained for the duration of the works.

Dated 31 May 2023

Ceri Williams, Legal Services Manager

How long will it take?

Planned start

5-Jun-2023

Estimated end

5-Nov-2024

Need to publish a public notice?

If you need to publish a public notice, please contact Rhyl Journal directly at:

classifiednwne@localiq.co.uk

01925 596444

About Us

The Public Notice Portal is owned and operated by the News Media Association, the voice of UK national, regional, and local newspapers in all their print and digital forms. NMA members include nearly 900 local and regional news titles which reach 40 million people across the length and breadth of the country each month.

Public Notice PortalNews Media Association